Slovany

Koterovská 83, Plzeň, 326 00
tel: 378 036 920
e-mail: os200@plzen.eu 

Velitel: Ing., Bc. Ladislav BEČVÁŘ, MBA
tel: 378 036 921
e-mail:becvar@plzen.eu 

Zástupce velitele: Bc. Petra HOFBAUEROVÁ
tel: 378 036 921
e-mail: hofbauerova@plzen.eu  

Služebna Slovany

Služebna Slovany


Charakteristika služebního obvodu

Město Plzeň je městem statutárním členěným na městské obvody. Dle Statutu města Plzně se území města člení na 10 městských obvodů. Městský obvod Plzeň 2 - Slovany tvoří místní části - Božkov, Doudlevce (část), Hradiště, Koterov, Lobzy (část) a Východní předměstí (část). Katastrální výměra obvodu je 1639 ha a žije zde cca. 35,5 tis. obyvatel. Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se nachází v jihovýchodní části města a je ohraničen Hlavním nádražím ČD na severu, řekami Radbuzou a Úhlavou na západě a částečně řekou Úslavou na východě. Obvod přímo sousedí s obvody Plzeň 3, Plzeň 4 a Plzeň 8.
Z hlediska bezpečnosti obyvatel působí na území obvodu Plzeň 2 - Slovany veškeré základní i ostatní složky Integrovaného záchranného systému, tedy Hasičský záchranný sbor České republiky, Jednotky požární ochrany SDH, Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky a Městská policie Plzeň.
Služebna Městské policie Plzeň – Slovany se nachází v přízemí budovy Úřadu městského obvodu (ÚMO) Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, kancelář tzv. okrskáře zařazeného v Černicích najdete v budově ÚMO 8 – Černice, Veská 11. Řízení služebny Plzeň - Slovany zajišťují velitel a zástupce velitele. 12 strážníků působí v přímém výkonu služby, nepřetržitě, rozděleni do 4 směn. Výkon služby je prováděn výhradně ve služebním stejnokroji, a to zpravidla dvoučlennými hlídkami pěšími, motorizovanými,  na čtyřkolce nebo na jízdních kolech. Tato jízdní kola jsou průběžně obměňována. K poslední výměně došlo v roce 2017, kdy byl nákup realizován z prostředků ÚMO 2 – Slovany. Jízdní kola jsou určena k výkonu služby v místech, kde není možné nebo vhodné projíždět vozidlem, např. na stezkách pro cyklisty nebo v parcích. Mezi členy cyklohlídek jsou zařazeni strážníci, kteří se ve svém volném čase věnují sportu. Tito strážníci služebnu MP Slovany reprezentují na různých sportovních akcích pořádaných Městskými policiemi, Policií ČR či jinými institucemi. Na těchto akcích dosahují slovanští strážníci skvělé výsledky, o čemž svědčí mnohá ocenění vystavená na zdejší služebně.
K provedení co možná nejrychlejšího a efektivního zákroku disponují strážníci 2 služebními vozidly Škoda Yetti a Škoda Karoq. Vozidla jsou vybavena výstražným světlem modré barvy (majákem), radiostanicí Motorola a systémem GPS určeným k lokalizaci hlídek v případě nouze. Vybavení služebních vozidel tvoří nejen tzv. botičky, ale hlavně prostředky k účinné a rychlé pomoci – halogenové svítilny, hasící přístroje, lano pro pomoc tonoucímu, zdravotnické kufry, defibrilátor, ambuvak apod. K nepostradatelné výbavě patří i služební pomůcky, např. ruční radiostanice, úderové prostředky, čtečky čipů psů, GPS navigace, fotoaparát, kamera, drogový tester, detektor alkoholu, reflexní vesty či vymezovací páska. Uvedené pomůcky jsou nezbytné pro každodenní řešení širokého pole protiprávního jednání, která jsou v rozporu se zákony České republiky či vyhláškami města Plzně.
Pokud jde o přestupky, nejvyšší podíl zaznamenáváme u přestupků dopravních. V obvodu Plzeň 2 – Slovany se to týká prakticky všech jednání, která jsou v rozporu s dopravními předpisy v tzv. statické dopravě (zákazy stání, zákazy zastavení, stání na přechodu pro chodce nebo v jeho těsné blízkosti, stání v křižovatkách, stání na vyhrazených místech pro osoby těžce postižené, stání na chodníku, kde to není povoleno atd.). Následují přestupky spáchané chodci a cyklisty (chůze na „červenou“, chůze mimo přechod pro chodce, jízda na jízdním kole bez povinné výbavy Dalšími přestupky, se kterými se strážníci denně setkávají, jsou přestupky proti veřejnému pořádku. Do této kategorie lze zařadit znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu a buzení veřejného pohoršení. Pachatelé těchto přestupků se rekrutují z narůstající řady bezdomovců a jiných asociálních osob. V případech, kde hlavní roli hraje alkohol, jsou pachatelé těchto přestupků převáženi speciálním převozovým vozidlem MP na protialkoholní záchytnou stanici k nezbytné detoxikaci.
Poté následují přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě. Do této oblasti je možno zařadit porušení veškerých vyhlášek města Plzně. Jedná se zejména o parkování na trávě, poškozování zeleně, volné pobíhání psů bez dozoru, nezaplacení parkovného, žebrání atd.
Přestupků proti občanskému soužití naštěstí není zjištěno mnoho. Pokud jsou přece jen nějaké zjištěny, jedná se většinou o návrhové přestupky, které místo MP řeší přestupková komise ÚMO 2.
Posledním ve výčtu přestupků jsou přestupky proti majetku. Počet těchto zjištěných majetkových přestupků měl v minulých letech stoupající tendenci, v současné době se ale ustálil. Pokud pachatelé těchto majetkových skutků nejsou předáváni s podezřením na trestný čin přímo Policii ČR, jsou strážníky řešeni v příkazním řízení nebo předáváni správnímu orgánu.
Mezi další činnosti MP patří kontroly restaurací a heren, kde se hlídky zaměřují na podávání alkoholických nápojů mladistvým a hraní nezletilých a mladistvých na výherních automatech, kontroly žebrajících osob u obchodních center, vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů, poskytují informace o městě turistům i obyvatelům města, v rámci situační prevence strážníci hlídkují před školami a u přechodů pro chodce, zajišťují bezpečnost osob a veřejný pořádek během sportovních a kulturních akcí, při srazech různých extremistických skupin, zjišťují autovraky, nepovolené výkopy, černé skládky, nefunkční veřejné osvětlení, neoprávněné vylepování plakátů, stále častěji zasahují u hlášených bomb atd.
Neodmyslitelná je spolupráce s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou záchrannou službou. Samozřejmostí je také spolupráce s ÚMO Plzeň 2 – Slovany a Magistrátem města Plzně, zejména odborem bezpečnosti a prevence kriminality a krizového řízení, který zajišťuje koordinaci a spolupráci při řešení bezpečnosti na území města Plzně mezi všemi zainteresovanými subjekty. Na základě Koordinační dohody mezi Městem Plzeň a Policií ČR funguje projekt „Bezpečná Plzeň“. Jednou z priorit projektu je zavedení služby tzv. policejních okrsků, kterých je na území městské části Plzeň 2 - Slovany  zavedeno 7.Personálně jsou ale pokryty pouze 1. Strážník – okrskář působí ve svém okrsku zejména preventivně. Dbá na dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti. Jeho povinností je komunikovat s občany, provozovateli nebo majiteli obchodů či jiných podniků. Dále získává informace o bezpečnostní situaci v okrsku a tyto vyhodnocuje a bezprostředně na ně reaguje. Více informací lze nalézt na portálu www.bezpecnaplzen.eu .
Rozvoj informačních technologií se přirozeně a nutně promítá i do práce Městské policie. S tím souvisí rozšiřování Městského dohlížecího kamerového systému (MKDS). Jeho účelem je vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách, kde slouží k dohledu na dodržování veřejného pořádku a zvyšuje tak pocit bezpečí občanů. Kamery se instalují v místech s vysokou koncentrací obyvatel a návštěvníků, do míst, v nichž je dlouhodobě registrován vysoký počet trestných činů tzv. pouliční kriminality a přestupků proti majetku a veřejnému pořádku. Jedná se zejména o nádraží, velká parkoviště, obchodní zóny, náměstí a o další místa, kde jsou soustředěny kulturní, komerční a společenské instituce a dopravní uzly. Díky využití městské informační sítě bylo možné rozšířit počet kamer v obvodu Plzeň 2 – Slovany na celkem 45 kamer (18 kamer v ulicích, 7 kamer na hranici s okolními obvody, 9 kamer monitorujících základní školy, 6 kamer sledujících Terminál Šumavská, 4 kamery v okolí Paluby Hamburk a 1 webová kamera v Koterově. Klientské pracoviště je na služebně MP Plzeň - Slovany. MKDS je provozován v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii a zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Režim dispečerského stanoviště je zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla výhradně kompetentní a vyškolená obsluha a je zde zabráněno vstupu nepovolaných osob. K pořízeným záznamům mají přístup pouze příslušné orgány, tedy Městská policie a Policie ČR. Seznam rozmístěných kamer lze najít na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz.

    

     Služebna Slovany Poháry získané strážníky z MP  Plzeň-Slovany.