Služebna Skvrňany

Služebna Skvrňany

Plzeň, Karla Steinera 10A , 318 00
tel: 378 036 966
e-mail: os600@plzen.eu

Velitel: Bc. Eva KÖNIGOVÁ, MBA
tel: 378 036 967
e-mail: konigova@plzen.eu

Zástupce velitele: Luboš CHAMRAD
tel: 378 036 969
 e-mail: chamrad@plzen.eu

Charakteristika městské části Skvrňany

Městská část Skvrňany se nachází na západním okraji města Plzně, která se rozléhá po stranách hlavních tahů ulic Křimická, Vejprnická a Domažlická třída. Skvrňany jako takové, jsou zastavěny z větší části panelovou zástavbou a na vnějším okraji z centra města jsou tvořeny zahrádkářskými koloniemi. Skvrňany jsou městskou částí, která je v celku klidnou oblastí s možností četných vycházek do přírody mimo zastavěné části. V městské části Skvrňan, která spadá pod ÚMO 3 Plzeň, byla v roce 1994 vybudována samostatná obvodová služebna MP Plzeň sídlící v ulici Terezie Brzkové 35, Plzeň. Nově od prosince roku 2018 sídlí  obvodní služebna Městské policie Plzeň-Skvrňany na adrese Karla Steinera 10A. Pod uvedenou služebnu MP také spadají městské části Plzeň-Křimice, Plzeň-Radčice a Plzeň Malesice, které mají vlastní městské obvodní úřady. Pro tyto obvody byla v roce 2008 vybudována nová služebna Křimice s počtem 8 strážníků. Dne 30. 6. 2014, byla ale tato služebna uzavřena a strážníci byli přesunuti na obvodní služebnu Skvrňany. Služebna MP Plzeň Skvrňany čítá k 1.1.2023  celkem 20 strážníků MP Plzeň, z nichž je 5 strážníků okrskových  a s nimi zde navíc působí 2 strážní. V rámci projektu Bezpečná Plzeň je obvod služebny rozdělen do 4 okrsků. Více informací najdete na webových stránkách tohoto projektu www.bezpecnaplzen.eu . Strážníci svojí činností přispívají k dodržování veřejného pořádku a občanského soužití. V uvedených městských částí se zejména potýkají s přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, nedodržování vyhlášek Zastupitelstva města Plzně. Nejvíce však řeší problematiku prostituce, která se vyskytuje na hlavním tahu Domažlické třídy směrem z centra města, zakládání černých skládek v návaznosti na odkládání odpadu mimo určená místa a dále též řeší problematiku odstavených autovraků v obvodu ve spolupráci s orgány a odbory centrálního městského úřadu Plzeň 3. Další součástí výkonu činnosti strážníků je řešení problematiky bezdomovectví.

   

 Charakteristika městských částí Křimice, Radčice, Malesice

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice je městský obvod na západní straně města Plzně. Městský obvod tvoří téměř celé katastrální území historické obce Křimice a nepatrný jihozápadní výběžek katastru historické obce Radčice u Plzně. Obvodem protéká řeka Mže. Městský obvod Plzeň 5 je organizační složkou města Plzně a správním obvodem pro výkon přenesené působnosti. Působnost a pravomoc obvodu je stanovena obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Plzně.
Městský obvod Plzeň 7- Radčice se nachází na západní straně Plzně, mezi MO Plzeň 9-Malesice a jižněji situovaným MO Plzeň 5-Křimice. Leží na levém břehu řeky Mže a při výjezdu směrem na Plzeň je sevřen chráněným přírodním skalním útvarem, na kterém je postaven romantický zámeček z počátku 20.století. K Plzni přísluší Radčice od roku 1976 , od r. 1990 jsou městským obvodem č. 7. MO má zemědělský charakter daný úrodnou půdou v jeho okolí a protékající řekou Mží. Na severu jeho katastru se nachází i vzrostlé lesy. Centrum obvodu je chráněnou památkovou vesnickou zónou, vč. návsi s kapličkou a historickými statky. Na západním okraji obvodu vyrostl průmyslový areál pro lehkou výrobu.
Městský obvod Plzeň 9-Malesice se nacházína severozápadní straně města Plzně. O vsi Malesice jsou doloženy první písemné zprávy z r. 1239. Nedílnou součástí obce Malesice je vesnice Dolní Vlkýš. MO leží na levém břehu řeky Mže a má zemědělský charakter daný úrodnou půdou v jeho okolí. V jeho katastru se nachází i vzrostlé lesy. MO je v současné době rozšířen zástavbou nových rodinných domů. Dominantou MO je barokní zámek, který byl vystavěn r. 1730.Po roce 1945 se zámek stal majetkem plzeňských vysokých škol, pro něž byl po požáru v roce 1948 opraven a adaptován jako studentská kolej. V současné době je ve vlastnictví soukromé firmy a je využíván jako ubytovna.

Strážník MP Plzeň - Skvrňany - pomoc seniorce.