Obecně o prevenci

Městská policie Plzeň
Odbor analýzy a prevence kriminality
Polední 6 
312 00  P L Z E Ň

Odbor analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň je součástí velitelství a nachází se na adrese Polední 6, Plzeň v nově rekonstruované budově Obvodní služebny Plzeň Doubravka. Hlavní pracovní náplní je stanovení pracovních postupů týkajících se spolupráce mezi městskou policií a správními orgány obce a dále zajištění primární prevence kriminality ve městě Plzni.

Prohlubuje spolupráci mezi orgány státní správy a vydává metodické pokyny v souladu s legislativou České republiky. Do této skupiny patří i metodici prevence kriminality, kteří realizují a aplikují aktivní spolupráci na projektu prevence kriminality s orgány zabývajícími se výše uvedenou problematikou, zejména s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Metodici prevence kriminality zpracovávají projekty, které se na úrovni primární prevence orientují  na snižování kriminality ve městě Plzni a na bezpečnost provozu v městské aglomeraci. Dále se preventisti zabývají pořizováním foto a video dokumentace z různých akcí, kde vykonává svoji činnost městská policie. Jako příklad lze uvést pochod neonacistů, pietní akty, zajišťování veřejného pořádku při slavnostních návštěvách, kontroly nočních podniků, kde se nacházejí mladiství a nezletilí, kteří požívají alkoholické nápoje, kontroly provozování prostituce na území města Plzně.

Vedoucí OAPK

Bc. Pavel Beránek, MBA, MBE  tel: 378 036 991, mobil: 724 602 729, e-mail: beranek@plzen.eu

Metodici prevence kriminality:

Metodici prevence kriminality provádějí besedy pro školy  na téma presentace městské policie, práva a povinnosti strážníka ve vztahu nejen k mládeži, ale i k občanům, presentace fotografického materiálu z činnosti městské policie. Další část besedy je věnovaná tématům viz. níže nebo dle aktuálních požadavků jednotlivých škol.

Bc. Andrea Vlčková, DiS. tel: 378 036 931, mobil: 777 173 201, e-mail: vlckovaa@plzen.eu , senioři, ZTP, Plzeňská senior akademie

Mgr. Karla Marcelová, DiS. tel.: 378 036 924, mobil:722 015 888, e-mail:   marcelova@plzen.eu , mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, handicapovaní občané

Veronika Kuchynková, tel.: 378 036 924, mobil: 721 079 570, e-mail:  kuchynkova@plzen.eu , mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, handicapovaní občané

Bc. Karel Zahut, tel: 378 036 931, mobil: 733 299 055, e-mail: zahut@plzen.eu , senioři, ZTP, Plzeňská senior akademie

Bc. Jan Barfus, DiS. tel: 378 036 931, mobil: 737 834 494, e-mail: barfus@plzen.eu , 2. stupeň ZŠ, střední školy

Bc. Jana Kohoutová, tel: 378 036 931, mobil: 728 683 385, e-mail: kohoutovaj@plzen.eu -   2. stupeň ZŠ, střední školy

 

Témata pro MŠ a pro první stupeň ZŠ:

Mateřské školy:

1.stupeň ZŠ

 • Presentace MP Plzeň
 • Netolismus - diskuze o sociálních sítích, virtuálních on-line hrách, nebezpečí, které hrozí ve virtuálním světě, kybergrooming, linky bezpečí
 • Bezpečně po městě - krátká prezentace, beseda formou otázek a odpovědí na téma, které děti nejvíc zajímá - děti si otázky připraví předem
 • Zábavní pyrotechnika - nákup, uskladnění, manipulace, klasifikace, hašení požáru, možné následky neodborné manipulace, obrázky (tato beseda je krátká a vzhledem k tomu, že je nejvíce žádána  v předvánočním čase, spojujeme ji s bezpečným pohybem po zamrzlé ledové ploše a poučením, jak se zachovat při proboření)
 • Setkání s cizí osobou - bezpečný kontakt s cizí osobou, předcházení nebezpečným situacím, jak správně reagovat  v rizikové situaci, modelové situace, bezpečně po internetu
 • Pes a pravidla - vyhlášky města Plzně, odchyty zvířat, útulky, bezpečný kontakt se psem, jak předejít útoku, želví pozice, ošetření zranění, tísňové linky

 • Bezpečně v dopravě - správné chování v dopravním provozu jako chodec, cyklista, spolujezdec,  dopravní značky

 Témata pro druhý stupeň ZŠ a pro SŠ:   

 • Šikana   - definice, oběť a agresor, prevence, praktické příklady, právní, sociální a zdravotní důsledky, kam pro pomoc
 • Rizikové chování spojené s IT technologiemi  - pozitivní a negativní vliv IT, prevence, praktické příklady, právní, sociální a zdravotní důsledky, kam pro pomoc
 • Jak si zkomplikovat život - shrnutí všech témat druhého stupně, vhodné pro 9. třídy 
 • Legální drogy   - definice, pojmy, účinky, praktické příklady, popis jednání vykazující znaky přestupku, řešení a možné sankce ve vztahu k trestní odpovědnosti
 • Ilegální drogy   - definice, pojmy, účinky, praktické příklady, popis jednání vykazující znaky přestupku, řešení a možné sankce ve vztahu k trestní odpovědnosti
 • Zábavní pyrotechnika - nákup, uskladnění, manipulace, klasifikace, hašení požáru, možné následky neodborné manipulace, obrázky (tato beseda je krátká a vzhledem k tomu, že je nejvíce žádána  v předvánočním čase, spojujeme ji s bezpečným pohybem po zamrzlé ledové ploše a poučením, jak se zachovat při proboření)
 • Prevence v silniční dopravě toto téma je zaměřené především pro střední školy
 • Prezentace MP Plzeň -  úvodní téma, určené zejména pro žáky 6. třídy
 • Trestní odpovědnost - téma určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ, je přizpůsobeno dané věkové kategorii

Témata pro seniory:

Plzeňská senior akademie - Bezpečnostně preventivní vzdělávací program v souladu s principem univerzity třetího věku

Fotoalbum Plzeňská senior akademie

Fotoalbum Prášily  "Nedám se"   + SRNÍ 

Fotoalbum OSS MMP - Srní 2020

 

 • Jak si nenechat ublížit  - Přednáška je zaměřena na zásady bezpečného chování a předcházení krizovým a rizikovým situacím seniorů a osob ZTP ve vztahu k aktuálním trendům kriminality na území statutárního města Plzně. Cílem přednášky je poskytnout základní informace za účelem zvýšení osobního bezpečí cílové skupiny a ochrany života, zdraví a majetku. 
 • Vyhlášky a nařízení - Přednáška je zaměřena na seznámení seniorů a osob ZTP s vyhláškami a nařízeními statutárního města Plzně.Cílem přednášky je zvýšit informovanost obyvatelstva ve vztahu k vyhláškám a nařízení Statutárního města Plzně za účelem předcházení jejich porušení.

 • Kriminalistika v praxi - Přednáška je zaměřena na zvyšování informovanosti cílové skupiny o aktuálním stavu kriminality v ČR a na území Statutárního města Plzně. Cílem přednášky je poučit seniory a osoby ZTP o bezpečném chování na místě činu a možnostech k přispění dopadení pachatele protiprávního jednání.

 • Seznámení s Městskou policií Plzeň - Přednáška je zaměřena na seznámení seniorů a osob ZTP s historií a aktuálním vývojem Městské policie Plzeň. Cílem přednášky je představení činnosti strážníků a jejich oprávnění v porovnání s Policií ČR.

 • Bezpečně v silničním provozu - Přednáška je zaměřena na předávání aktuálních informací ve smyslu zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Cílem přednášky je poskytnout seniorům a osobám ZTP informace o základních pojmech a povinnostech chodce, řidiče a účastníka silničního provozu za účelem minimalizace škod a případné újmy na životě a zdraví. Součástí přednášky je i seznámení posluchačů s problematikou parkování na území Statutárního města Plzně a přepravním řádem PMDP
   

   

 K tématům legální a ilegální drogy nabízíme vyzkoušení opileckých brýlí, kdy děti mohou zjistit, jak se cítí osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

 

 

  

 

 Značení a evidence jízdních kol

Od roku 2014 realizuje Městská policie Plzeň evidenci jízdních kol a dalších dopravních prostředků, jako jsou koloběžky, elektrokola, invalidní vozíky a podobně. Tato evidence má republikovou působnost a je prováděna odborným pracovištěm - OAPK. V rámci takové evidence je provedena fotodokumentace jízdního kola, jsou zkontrolovány potřebné doklady o pořízení, nákupu nebo oprávněného získání takového prostředku a do evidence je také zaevidován vlastník - kontrola cestou OP či jiného hodnověrného dokladu totožnosti. Jízdní kolo je označeno speciální značkovací barvou s obsahem mikroteček s evidenčním číslem a je polepeno samolepkou s označením registrující městské policie.  V případě zájmu o zaevidování jízdního kola či dalšího podobného prostředku je potřeba předběžné domluvy se strážníkem, který má evidenci na starosti. Domluva probíhá cestou mailu nebo telefonního hovoru a obsahuje termín, místo realizace evidence a další potřebné a upřesňující informace. 

Kontakt na odborného pracovníka MP Plzeň:

Bc. Jan Barfus, DiS. - tel: 378 036 931, popřípadě mail: Barfus@plzen.eu

Ilustrační foto - zdroj MP Plzeň