Obecně o prevenci

Městská policie Plzeň
Odbor analýzy a prevence kriminality
Polední 6 
312 00  P L Z E Ň

Odbor analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň je součástí velitelství a nachází se na adrese Polední 6, Plzeň v nově rekonstruované budově Obvodní služebny Plzeň Doubravka. Hlavní pracovní náplní je stanovení pracovních postupů týkajících se spolupráce mezi městskou policií a správními orgány obce a dále zajištění primární prevence kriminality ve městě Plzni.

Prohlubuje spolupráci mezi orgány státní správy a vydává metodické pokyny v souladu s legislativou České republiky. Do této skupiny patří i metodici prevence kriminality, kteří realizují a aplikují aktivní spolupráci na projektu prevence kriminality s orgány zabývajícími se výše uvedenou problematikou, zejména s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Metodici prevence kriminality zpracovávají projekty, které se na úrovni primární prevence orientují  na snižování kriminality ve městě Plzni a na bezpečnost provozu v městské aglomeraci. Dále se preventisti zabývají pořizováním foto a video dokumentace z různých akcí, kde vykonává svoji činnost městská policie. Jako příklad lze uvést pochod neonacistů, pietní akty, zajišťování veřejného pořádku při slavnostních návštěvách, kontroly nočních podniků, kde se nacházejí mladiství a nezletilí, kteří požívají alkoholické nápoje, kontroly provozování prostituce na území města Plzně.

Vedoucí OAPK

Bc. Pavel Beránek, MBA, MBE  tel: 378 036 991, mobil: 724 602 729, e-mail: beranek@plzen.eu

Metodici prevence kriminality:

Metodici prevence kriminality provádějí besedy pro školy  na téma presentace městské policie, práva a povinnosti strážníka ve vztahu nejen k mládeži, ale i k občanům, presentace fotografického materiálu z činnosti městské policie. Další část besedy je věnovaná tématům viz. níže nebo dle aktuálních požadavků jednotlivých škol.

Bc. Andrea Vlčková, DiS. tel: 378 036 931, mobil: 777 173 201, e-mail: vlckovaa@plzen.eu , 2. stupeň ZŠ, střední školy,

Mgr. Karla Marcelová, DiS. tel.: 378 036 924, mobil:722 015 888, e-mail:   marcelova@plzen.eu , mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, handicapovaní občané

Veronika Kuchynková, tel.: 378 036 924, mobil: 721 079 570, e-mail:  kuchynkova@plzen.eu , mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, handicapovaní občané

Bc. Karel Zahut, tel: 378 036 931, mobil: 733 299 055, e-mail: zahut@plzen.eu , senioři, ZTP, Plzeňská senior akademie

Bc. Jan Barfus, DiS. tel: 378 036 931, mobil: 737 834 494, e-mail: barfus@plzen.eu , 2. stupeň ZŠ, střední školy

Bc. Jana Kohoutová, tel: 378 036 931, e-mail: kohoutovaj@plzen.eu - zácvik 

 

Témata pro MŠ a pro první stupeň ZŠ:

Mateřské školy:

1.stupeň ZŠ

 Témata pro druhý stupeň ZŠ a pro SŠ:   

Témata pro seniory:

Plzeňská senior akademie - Bezpečnostně preventivní vzdělávací program v souladu s principem univerzity třetího věku

Fotoalbum Plzeňská senior akademie

Fotoalbum Prášily  "Nedám se"   + SRNÍ 

Fotoalbum OSS MMP - Srní 2020

 

 K tématům legální a ilegální drogy nabízíme vyzkoušení opileckých brýlí, kdy děti mohou zjistit, jak se cítí osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

 

 

  

 

 Značení a evidence jízdních kol

Od roku 2014 realizuje Městská policie Plzeň evidenci jízdních kol a dalších dopravních prostředků, jako jsou koloběžky, elektrokola, invalidní vozíky a podobně. Tato evidence má republikovou působnost a je prováděna odborným pracovištěm - OAPK. V rámci takové evidence je provedena fotodokumentace jízdního kola, jsou zkontrolovány potřebné doklady o pořízení, nákupu nebo oprávněného získání takového prostředku a do evidence je také zaevidován vlastník - kontrola cestou OP či jiného hodnověrného dokladu totožnosti. Jízdní kolo je označeno speciální značkovací barvou s obsahem mikroteček s evidenčním číslem a je polepeno samolepkou s označením registrující městské policie.  V případě zájmu o zaevidování jízdního kola či dalšího podobného prostředku je potřeba předběžné domluvy se strážníkem, který má evidenci na starosti. Domluva probíhá cestou mailu nebo telefonního hovoru a obsahuje termín, místo realizace evidence a další potřebné a upřesňující informace. 

Kontakt na odborného pracovníka MP Plzeň:

Bc. Jan Barfus, DiS. - tel: 378 036 931, popřípadě mail: Barfus@plzen.eu

Ilustrační foto - zdroj MP Plzeň