Nábor na pozici strážníka

Podmínky přijetí:

  • trestní a občanská bezúhonnost

  • české státní občanství

  • nejnižší věková hranice 18 let

  • nejnižší vzdělání úplné středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou

  • tělesná a duševní způsobilost

Převážně pochůzková činnost, zajišťování preventivní pořádkové služby, kontrolní činnost

Rozvržení služeb: 12-ti hodinové nepřetržité turnusové směny - tj. denní a noční, soboty, neděle a svátky.

  • 1. týden dlouhý - po, út, pá, so, ne

  • 2. týden krátký - st, čt

Nutno absolvovat fyzické testy, psychotesty a kompletní lékařské vyšetření zajištěné zaměstnavatelem.

Fyzické testy zahrnují:

1. Člunkový běh - 4 x 10 m (na čas)

2. Kliky - vzpor ležmo - maximální počet

3. Leh - sed - po dobu 2 min.

4. Běh na 1000 m ( na čas )

5. Jacíkův test

Lékařské vyšetření obsahuje kromě celkového posouzení zdravotního stavu též zátěžové testy - rotoped aj.

Po přijetí do pracovního poměru na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření následuje 10-ti týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení některých právních předpisů a prvků sebeobrany. Uchazeč též získá zbrojní průkaz.

Pracovní poměr je sjednán s 3 měsíční zkušební lhůtou na dobu 2 let s možností prodloužení na dobu neurčitou (viz ZP)

Platové podmínky: podle započitatelné praxe; základ + příplatky (riziko, směnnost, osobní příplatek, so + ne, svátky, noční směny, přesčasy). Výše mzdy je v rozmezí 6. - 8. platové třídy dle platného sazebníku. Po dobu kurzu je mzda nižší o příplatky za směnnost, svátky, noční směny apod.

Uchazeč musí rovněž podepsat čestné prohlášenío spolehlivosti dle zákona "O obecní policii":

Poučení § 4b, zák. č. 553/1991 Sb.

Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,

b) na úseku obrany České republiky,

c) proti veřejnému pořádku,

d) proti občanskému soužití,

e) proti majetku,

f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,

g) podle zákona o zbraních, nebo

h) podle § 28 odst. 1 nebo 2,

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Strážník prokazuje spolehlivost čestným prohlášením vždy k 31. prosinci kalendářního roku.

V případě zájmu je možné vytisknout a vyplnit formuláře přiložené v příloze (formuláře budou brzy k dispozici - stránky se upravují)a tyto poštou odeslat nebo osobně doručit na adresu:

Městská policie Plzeň
Perlová 3
k rukám Bc. Janě Černé, MBA
301 14  PLZEŇ

 

Probíhající kurz pro nové uchazeče

Rekvalifikační kurz pro strážníky MP.

 

Další případné dotazy můžete směrovat na naše personální oddělení:
Bc.Jana ČERNÁ, MBA    tel. 378 036 904, e-mail: cernaja@plzen.eu

Termín konání testů v náborovém období pro nástupy v září 2024:

měsícfyzické testy psychodiagnostika
červen11. 6. 202413. 6. 2024
červenec16. 7.  202424. 7.  2024
srpen 6. 8. 202414. 8. 2024