Odtahy vozidel

 

Odtahy vozidel

Stanice odtahů vozidel se nachází na adrese Radčická 6, Plzeň, 301 00, tel.: 377 224 271.

Vyzvednutí vozidel je možné kdykoli, za tímto účelem je provozní doba Stanice odtahů vozidel nepřetržitá.

Mapa odtahového parkoviště

Cenu odtahu vozidla je možné platit na místě v hotovosti, nebo platební kartou. Ceny odtahů a parkovného jsou stanoveny „Usnesením rady města Plzně č.935“

Pokud jste se dostali do situace, že Vaše vozidlo není na svém místě, nemusí se vždy jednat o krádež. Vaše vozidlo mohlo být odtaženo, protože tvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích, případně stálo na vyhrazeném parkovišti a omezovalo řidiče vozidel, pro které bylo parkoviště vyhrazeno. Informace o tom, zda je vozidlo odtažené, získáte na bezplatné lince 156, případně přímo na telefonní lince Stanice odtahů vozidel.  

 

č. 935
 
 
I.                   B e r e   n a   v ě d o m í
 
1.    Usnesení RMP č. 1667 ze dne 26. 11. 2009 a usnesení RMP č. 127 ze dne 8. 2. 2018 ve věci schválení ceny nucených odtahů silničních vozidel.
2.    Důvodovou zprávu ve věci schválení nových cen nucených odtahů silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla.
 
II.                R u š í
 
usnesení RMP č. 1667 ze dne 26. 11. 2009 a RMP č. 127 ze dne 8. 2. 2018 ve věci schválení ceny nucených odtahů silničních vozidel ke dni 31. 12. 2020.
 
III.             S c h v a l u j e
 
s účinností od 1. 1. 2021 ceny nucených odtahů silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti stanovené na základě kalkulace vypracované SVSMP takto:
 
Ceny za nucené odtahy silničních vozidel:
a)    za jeden nucený odtah úplný                                                       2 000 Kč včetně DPH,
b)   za jeden nucený odtah neúplný                                                   1 250 Kč včetně DPH,
c)    za jeden nucený přítah zpět na původní místo                             2 500 Kč včetně DPH.
 
Ceny za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti:
a)    za první den (kalendářní den přitažení)                                            0 Kč včetně DPH,
b)   za každý další i započatý den                                                      150 Kč včetně DPH.
 
V případě, že nebude přítah v den odtahu ani poté proveden, je účtována vedle ceny za jeden nucený odtah úplný též cena za služby parkoviště podle následujícího sazebníku:
 

Den vyzvednutí vozidla na parkovišti
Cena vč. DPH
1. den (tj. v den provedení odtahu)
                0 Kč 
2. den (po dni provedení odtahu)
              150 Kč
3. den                    - „ -
              300 Kč
4. den                    - „ -
              450 Kč

                                                                                 
 

5. den                    - „ -
              600 Kč
6. den                    - „ -
              750 Kč
7. den                    - „ -
              900 Kč
8. den                    - „ -
              1 050 Kč
9. den                    - „ -
              1 200 Kč
10. den                  - „ -
              1 350 Kč
11. den                  - „ -
           1 500 Kč
12. den                  - „ -
           1 650 Kč
13. den                  - „ -
           1 800 Kč
14. den                  - „ -
           1 950 Kč
15. den                  - „ -
           2 100 Kč
16. den                  - „ -
           2 250 Kč
17. den. a násl.     - „ -
           2 400 Kč

 
V případě, že bude proveden přítah vozidla, cena za poskytování služeb parkoviště se neúčtuje.
 
Podle výše uvedeného sazebníku budou vyčísleny též náklady parkovného v případě provedení úplného odtahu dlouhodobě odstaveného vozidla ve smyslu ust. § 19d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 
Podle výše uvedeného sazebníku budou vyčísleny též náklady parkovného v případě provedení úplného odtahu ve všech ostatních případech.
 
Pro účely tohoto usnesení se považuje za:
odtah úplný:               jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, naložení vozidla s použitím mechanické ruky, provedení písemného záznamu, převezení vozidla na určené parkoviště, složení vozidla pomocí mechanické ruky a předání vozidla obsluze parkoviště,
 
odtah neúplný:            jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, započetí odtahu (nastavení kolového závěsu a jeho upínání k odtahovanému vozidlu) a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu;
odtah se považuje za neúplný i v případě, že strážník Městské policie Plzeň nebo policista ČR, případně řidič odtahového vozu, rozhodnou o přerušení provádění odtahu v místě odtahu a na odtahový vůz již naložené odtahované vozidlo bude možné v místě odtahu složit bezpečně zpět na komunikaci,
 
                                                                                  
 
služby parkovišť:        přejímka odtaženého vozidla na parkovišti, střežení vozidla, nutné přemisťování vozidla na parkovišti v době střežení, výdej vozidla včetně kontroly technického stavu a další administrativní úkony spojené s vydáním vozidla majiteli,
 
přítah:                         převzetí přitahovaného vozidla od obsluhy parkoviště, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) vozidla, naložení vozidla s použitím mechanické ruky, jízdní výkon na místo přítahu (tj. místa, z něhož bylo vozidlo odtaženo), složení vozidla pomocí mechanické ruky a pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla.
 
IV.             U k l á d á
 
tajemníkovi MMP
zajistit plnění dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021 kontrolní                                                          Zodpovídá: Mgr. Tomášek
                                                                                                                             Ing. Sterly