Odtahy vozidel

 

Odtahy vozidel

Stanice odtahů vozidel se nachází na adrese Radčická 6, Plzeň, 301 00, tel.: 377 224 271.

Vyzvednutí vozidel je možné kdykoli, za tímto účelem je provozní doba Stanice odtahů vozidel nepřetržitá.

Mapa odtahového parkoviště

Cenu odtahu vozidla je možné platit na místě v hotovosti, nebo platební kartou. Ceny odtahů a parkovného jsou stanoveny „Usnesením rady města Plzně č. 1667“

Pokud jste se dostali do situace, že Vaše vozidlo není na svém místě, nemusí se vždy jednat o krádež. Vaše vozidlo mohlo být odtaženo, protože tvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích, případně stálo na vyhrazeném parkovišti a omezovalo řidiče vozidel, pro které bylo parkoviště vyhrazeno. Informace o tom, zda je vozidlo odtažené, získáte na bezplatné lince 156, případně přímo na telefonní lince Stanice odtahů vozidel.  

 

 

Nařízení statutárního města Plzně č. 10 / 2009

o zrušení nařízení č. 6/2003 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně

Rada města Plzně se usnesla dne 26. 11. 2009 usnesením č. 1667 , podle § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen v platném znění vydat toto nařízení :

Článek 1

Předmět úpravy

Nařízení č. 6/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně s e r u š í.

Článek 2

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010

Ing. Pavel Rödl(primátor města)
Ing. Vladimír Duchek,PhD.(náměstek primátora)

 

Usnesení RMP č. 1667

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Návrh na zrušení Nařízení č.6/2003 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně.

2. Kalkulaci Správy veřejného statku města Plzně ohledně stanovení cen nucených odtahů silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně.

II. S c h v a l u j e

1.      Zrušení Nařízení č. 6/2003 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně.


2. Ceny nucených odtahů silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti stanovené na základě kalkulace vypracované SVSMP takto:

 

Ceny za nucené odtahy silničních vozidel:

a) za jeden nucený odtah úplný 1 550,- Kč včetně DPH,
b) za jeden nucený odtah neúplný 950,- Kč včetně DPH.

Ceny za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti:

a) za první den (kalendářní den přitažení) 80,- Kč včetně DPH,
b) za každý další i započatý den 110,- Kč včetně DPH.

Pro účely tohoto usnesení se považuje za:

odtah úplný: jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, naložení vozidla s použitím mechanické ruky, provedení písemného záznamu, převezení vozidla na určené parkoviště, složení vozidla pomocí mechanické ruky a předání vozidla obsluze parkoviště,

Pokračování usn. č. 1667

odtah neúplný: jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, započetí odtahu (nastavení kolového závěsu a jeho upínání k odtahovanému vozidlu) a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu,

služby parkovišť: přejímka odtaženého vozidla na parkovišti, střežení vozidla, nutné přemisťování vozidla na parkovišti v době střežení, výdej vozidla včetně kontroly technického stavu a další administrativní úkony spojené s vydáním vozidla majiteli.

III. U k l á d á

tajemníkovi MMP

1. Zrušit Nařízení č. 6/2003 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel.
2. Zajistit dodržování schválených cen dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 1. 1. 2010,  Zodpovídá: Ing. Vítová

Ing.Jaklová
Ing. Pavel R ö d l ,

JUDr. Marcela K r e j s o v á ( primátor města Plzně, náměstkyně primátora)