Služebna Střed

Služebna Střed

Perlová 3
Plzeň, 301 00

tel: 378 036 933
e-mail: os300@plzen.eu

Vrátnice OS 300: 378 036 935

Velitel služebny: Ilona GABRIELOVÁ
tel: 378 036 934
e-mail: gabrielova@plzen.eu

Zástupce velitele: Miroslav KASL
tel: 378 036 934
e-mail: kaslM@plzen.eu

Zástupce velitele: Petr SEDLÁČEK
tel: 378 036 934
e-mail: sedlacek@plzen.eu

Stanice územně strážní služby

mobil: 601 378 167 
tel: 378 036 915
e-mail: OS-SUSS@plzen.eu

Charakteristika 0S 300

        V současné době pracuje na obvodové služebně městské policie Plzeň - Střed ve čtyřech směnách 32 strážníků, včetně velitelky a dvou zástupců, provoz recepce zabezpečuje 1 strážný. Strážníci jsou rozděleni do čtyř směn tak, aby byla zajištěna nepřetržitá služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ke služebně MP Plzeň Střed byli opětovně připojeni 2 asistenti prevence kriminality pro práci s menšinami. Pod služebnu Střed spadá Stanice územně strážní služby, která nyní čítá 6 strážníků. Služebna Střed má jako jediná z obvodů ve městě k dispozici od června 2015 specializovanou hlídku, 3 strážníky – psovody se třemi služebními psy s potřebnými zkouškami pro výkon služební činnosti. Skupina kynologie se nemalou měrou podílí na zabezpečení veřejného pořádku na celém území města Plzně, odhalování pouliční delikvence, řešení přestupků a odhalování jiných správních deliktů, zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku, prevenci kriminality, prezentaci a propagaci MP Plzeň. Stanice územně strážní služby se pak specializuje zejména na kontrolování pohybu a chování sociálně vyloučených jedinců, osob bez domova a narkomanů, kteří obtěžují obyvatelstvo nejen v centrálním obvodu.
     Jak vyplývá z polohy obvodu, který zahrnuje centrální část města s hustým obchodním zázemím a vysokou koncentrací občanů, je největším problémem přestupkové činnosti především doprava. V posledních letech byl zaznamenán nárůst přestupků z této oblasti. To vše je závislé i na zvyšujícím se počtu automobilů v Plzni. Činnost OS Střed se však nezaměřuje pouze na dopravu. Výkon služby je směřován hlavně do míst, kde strážníci plní úkoly při zajišťování klidu a veřejného pořádku v blízkosti hudebních klubů a restaurací, které jsou velmi častým zdrojem stížností, zejména v nočních hodinách. Specifickým problémem jsou psi a chování jejich majitelů. Zde přetrvávají přestupky, kdy majitelé psů neodklízejí psí exkrementy. V průběhu roku jsou proto prováděny v obvodu mimořádné akce zaměřené na volné pobíhání psů a znečišťování veřejného prostranství psími výkaly. 
     Nejvíce přestupků je řešeno na úseku dopravy, dále následuje řešení přestupků proti veřejnému pořádku a porušování vyhlášek Zastupitelstva města Plzně. Přestupky proti majetku jsou řešeny buď na místě uložením blokové pokuty, nebo jsou oznámeny přestupkové komisi ÚMO, případně PČR k dalšímu šetření. Přestupky, které nelze strážníky MP vyřešit na místě, se oznamují příslušným správním orgánům.
     Strážníci se též zaměřují na preventivní činnost proti pouliční kriminalitě. Služba je směřována do míst, kde je nárůst trestné činnosti. Aby se hlídky MP nepohybovaly ve stejných sektorech obvodu s hlídkami PČR, dochází na úrovni velitelů útvarů k dohodě o hlídkové činnosti.
Mezi stálou činnost strážníků MP patří spolupráce s pracovníky odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 3 při odtahu autovraků a spolupráce s PČR - poskytování nezúčastněných osob při domovních prohlídkách.
     Dále se strážníci podílejí na akcích, které jsou pořádány v centru města, při jejichž konání je třeba zajistit veřejný pořádek, jako například fotbalová utkání a další sportovní podniky, oslavy, koncerty a různé společenské či kulturní akce.

     Městská policie Plzeň byla zřízena, aby zabezpečila místní záležitosti veřejného pořádku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dodržovaní zákonů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Strážníci jsou tu ale i proto, aby občanům kdykoli pomohli a poradili. Z tohoto důvodu se mohou občané s důvěrou obracet na naše strážníky se svými stížnostmi, obavami i přáními, jak na ulici, tak i telefonicky nebo osobně přímo na služebně Městské policie Plzeň - Střed.

 

 

Psovod a pes Mireček Ukázka zadržení pachatele služebním psem

Další dva služební psi, které nově používáme ve službě, jsou z rodu BOM( belgický ovčák malinois) a mají potřebné zkoušky pro výkon služební činnosti.

Zkouška služebního psa se rozděluje na dvě části:
Cviky poslušnosti: přivolání za pochodu k noze, ovladatelnost na vodítku, aport volný, vysílání psa za pochodu do 30 kroků, štěkání na povel, odložení vleže, skok přes 1 m překážku (tam i zpět), překonání nízké kladiny, prolézání můstků (tunelu), klid při střelbě.
Cviky obrany: průzkum terénu 60x30 metrů, označení ukryté osoby, prohlídka osoby, doprovod osoby, průzkum objektu, likvidace výtržností, obrana psovoda při nečekaném napadení, strážní služba za pohybu v noci, hladké zadržení v noci do 30 m., zákrok a likvidace výtržnosti v místnosti, zadržení s protiútokem

 psovodi a psi Edgard a Jin Psovod a pes Jin Psovodi se sl. psem Jinem a   Edgardem zadržují pachatele TČ