Legislativa

Činnost městské policie se řídí zejména těmito zákony:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
Zákon č. 553/ 1991 Sb. O obecní policii
Zákon č. 251/2016 Sb. O některých přestupcích
Zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád)
Zákon č. 361/ 2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím
Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (Trestní řád)
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 273/2008 Sb. O Policii České republiky
Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání
Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici
Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policiePrávní předpisy města Plzně:  http://vyhlasky.plzen.eu/ 17.4.

Opilý s tržnou ránou na čele

Včera před patnáctou hodinou prováděla hlídka městské… pokračovat...

 

17.4.

Další hledané osoby skončily v rukách zákona

A o to se postaraly hlídky ze Stanice územně strážní… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Myslíte si, že Městská policie Plzeň řeší dostatečně problémy s osobami bez přístřeší?

52%
Ano, zlepšení je v centru města.
48%
Ne, je to stále stejné, ne-li horší.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: