Obecně o prevenci

Městská policie Plzeň
Odbor analýzy a prevence kriminality
Polední 6 
312 00  P L Z E Ň

Odbor analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň je součástí velitelství a nachází se na adrese Polední 6, Plzeň v nově rekonstruované budově Obvodní služebny Plzeň Doubravka. Hlavní pracovní náplní je stanovení pracovních postupů týkajících se spolupráce mezi městskou policií a správními orgány obce a dále zajištění primární prevence kriminality ve městě Plzni.

Prohlubuje spolupráci mezi orgány státní správy a vydává metodické pokyny v souladu s legislativou České republiky. Do této skupiny patří i metodici prevence kriminality, kteří realizují a aplikují aktivní spolupráci na projektu prevence kriminality s orgány zabývajícími se výše uvedenou problematikou, zejména s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Metodici prevence kriminality zpracovávají projekty, které se na úrovni primární prevence orientují  na snižování kriminality ve městě Plzni a na bezpečnost provozu v městské aglomeraci. Dále se preventisti zabývají pořizováním foto a video dokumentace z různých akcí, kde vykonává svoji činnost městská policie. Jako příklad lze uvést pochod neonacistů, pietní akty, zajišťování veřejného pořádku při slavnostních návštěvách, kontroly nočních podniků, kde se nacházejí mladiství a nezletilí, kteří požívají alkoholické nápoje, kontroly provozování prostituce na území města Plzně.

Při realizaci besední a přednáškové činnosti ze strany MP Plzeň ve vztahu k mateřským, základním a středním školám nebude z kapacitních důvodů možné organizovat ukázky práce psovoda, profesní sebeobrany a ani není možné poskytnout skákací hrad. Tyto činnosti je možné shlédnout při akcích pro veřejnost pořádaných městem Plzní nebo městskými obvody.

Vedoucí OAPK

Bc. Pavel Beránek, MBA  tel: 378 036 991, mobil: 724 602 729, e-mail: beranek@plzen.eu

Metodici prevence kriminality:

Metodici prevence kriminality provádějí besedy pro školy  na téma presentace městské policie, práva a povinnosti strážníka ve vztahu nejen k mládeži, ale i k občanům, presentace fotografického materiálu z činnosti městské policie. Další část besedy je věnovaná tématům viz. níže nebo dle aktuálních požadavků jednotlivých škol.

Bc. Barfus Jan, DiS. tel: 378 036 931, mobil: 737 834 494, e-mail: barfus@plzen.eu , 2. stupeň ZŠ, střední školy,

Markéta Hazdrová, DiS. tel: 378 036 931, mobil: 723 232 336, e-mail: hazdrova@plzen.eu, 2. stupeň ZŠ, střední školy,

Karla Marcelová, DiS. tel.: 378 036 924, mobil:722 015 888, e-mail:   marcelova@plzen.eu , mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, handicapovaní občané

Veronika Kuchynková, tel.: 378 036 924, mobil: 721 079 570, e-mail:  kuchynkova@plzen.eu , mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, handicapovaní občané

Bc. Karel Zahut, tel: 378 036 931, mobil: 733 299 055, e-mail: zahut@plzen.eu , senioři, ZTP, Plzeňská senior akademie

Andrea Vlčková, DiS. tel: 378 036 931, mobil: 777 173 201, e-mail: vlckovaa@plzen.eu, senioři,  ZTP,Plzeňská senior akademie

 

 

Témata pro MŠ a pro první stupeň ZŠ:

Mateřské školy:

1.stupeň ZŠ

 • Presentace MP Plzeň
 • Listina základních práv a svobod - historické uvedení do problematiky, "Listina" jako součást ústavního pořádku ČR, důraz kladen na práva dětí, spojeno s Úmluvou o právech dítěte
 • Bezpečně po městě - krátká prezentace, beseda formou otázek a odpovědí na téma, které děti nejvíc zajímá - děti si otázky připraví předem
 • Zábavní pyrotechnika - nákup, uskladnění, manipulace, klasifikace, hašení požáru, možné následky neodborné manipulace, obrázky (tato beseda je krátká a vzhledem k tomu, že je nejvíce žádána  v předvánočním čase, spojujeme ji s bezpečným pohybem po zamrzlé ledové ploše a poučením, jak se zachovat při proboření)
 • Setkání s cizí osobou - bezpečný kontakt s cizí osobou, předcházení nebezpečným situacím, jak správně reagovat  v rizikové situaci, modelové situace, bezpečně po internetu
 • Pes a pravidla - vyhlášky města Plzně, odchyty zvířat, útulky, bezpečný kontakt se psem, jak předejít útoku, želví pozice, ošetření zranění, tísňové linky
 • Bezpečně v dopravě - správné chování v dopravním provozu jako chodec, cyklista, spolujezdec,  dopravní značky

 Témata pro druhý stupeň ZŠ a pro SŠ:   

 • Šikana   - definice, oběť a agresor, prevence, praktické příklady, právní, sociální a zdravotní důsledky, kam pro pomoc
 • Kyberšikana   - definice, oběť a agresor, prevence, praktické příklady, právní, sociální a zdravotní důsledky, kam pro pomoc
 • Domácí násilí - definice, oběť a agresor, prevence, praktické příklady, právní, sociální a zdravotní důsledky, kam pro pomoc
 • Tabákové výrobky   - druhy, účinky, popis jednání vykazující znaky přestupku, řešení a možné sankce ve vztahu k trestní odpovědnosti
 • Legální drogy   - definice, pojmy, účinky, praktické příklady, popis jednání vykazující znaky přestupku, řešení a možné sankce ve vztahu k trestní odpovědnosti
 • Ilegální drogy   - definice, pojmy, účinky, praktické příklady, popis jednání vykazující znaky přestupku, řešení a možné sankce ve vztahu k trestní odpovědnosti
 • Zábavní pyrotechnika - nákup, uskladnění, manipulace, klasifikace, hašení požáru, možné následky neodborné manipulace, obrázky (tato beseda je krátká a vzhledem k tomu, že je nejvíce žádána  v předvánočním čase, spojujeme ji s bezpečným pohybem po zamrzlé ledové ploše a poučením, jak se zachovat při proboření)
 • Prevence v silniční dopravě - toto téma je zaměřené především pro střední školy
 • Prezentace MP Plzeň a Trestní odpovědnost - Téma určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Témata pro seniory:

Plzeňská senior akademie - Bezpečnostně preventivní vzdělávací program v souladu s principem univerzity třetího věku

Fotoalbum Plzeňská senior akademie

Fotoalbum Prášily  "Nedám se"    

Fotoalbum OSS MMP        

 • Jak si nenechat ublížit  - Přednáška je zaměřena na zásady bezpečného chování a předcházení krizovým a rizikovým situacím seniorů a osob ZTP ve vztahu k aktuálním trendům kriminality na území statutárního města Plzně. Cílem přednášky je poskytnout základní informace za účelem zvýšení osobního bezpečí cílové skupiny a ochrany života, zdraví a majetku. 
 • Vyhlášky a nařízení - Přednáška je zaměřena na seznámení seniorů a osob ZTP s vyhláškami a nařízeními statutárního města Plzně.Cílem přednášky je zvýšit informovanost obyvatelstva ve vztahu k vyhláškám a nařízení Statutárního města Plzně za účelem předcházení jejich porušení.

 • Kriminalistika v praxi - Přednáška je zaměřena na zvyšování informovanosti cílové skupiny o aktuálním stavu kriminality v ČR a na území Statutárního města Plzně. Cílem přednášky je poučit seniory a osoby ZTP o bezpečném chování na místě činu a možnostech k přispění dopadení pachatele protiprávního jednání.

 • Seznámení s Městskou policií Plzeň - Přednáška je zaměřena na seznámení seniorů a osob ZTP s historií a aktuálním vývojem Městské policie Plzeň. Cílem přednášky je představení činnosti strážníků a jejich oprávnění v porovnání s Policií ČR.

 • Bezpečně v silničním provozu - Přednáška je zaměřena na předávání aktuálních informací ve smyslu zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Cílem přednášky je poskytnout seniorům a osobám ZTP informace o základních pojmech a povinnostech chodce, řidiče a účastníka silničního provozu za účelem minimalizace škod a případné újmy na životě a zdraví. Součástí přednášky je i seznámení posluchačů s problematikou parkování na území Statutárního města Plzně a přepravním řádem PMDP
   

   

 K tématům legální a ilegální drogy nabízíme vyzkoušení opileckých brýlí, kdy děti mohou zjistit, jak se cítí osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

 

  

 

 

 22.3.

Znečistil lavičku

Přímo před zraky strážníků vykonal malou potřebu hodinu… pokračovat...

 

22.3.

Záchranářské školení

Strážníci Pořádkové jednotky Městské policie Plzeň absolvovali… pokračovat...

 

21.3.

Návštěva rektora Univerzity Karlovy na služebně městské policie

Na obvodní služebnu Městské policie Plzeň Doubravka… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: