Legislativa

Činnost městské policie se řídí zejména těmito zákony:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
Zákon č. 553/ 1991 Sb. O obecní policii
Zákon č. 251/2016 Sb. O některých přestupcích
Zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád)
Zákon č. 361/ 2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím
Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (Trestní řád)
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 273/2008 Sb. O Policii České republiky
Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání
Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici
Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policiePrávní předpisy města Plzně:  http://vyhlasky.plzen.eu/ 22.2.

Tak se s odpadem nezachází

Těžké pořízení měli včera ráno strážníci s ženou,… pokračovat...

 

22.2.

Alkoholová série

Jednoho opilého za druhým lifrovali ve čtvrtek odpoledne… pokračovat...

 

21.2.

Chodník si vybral jako místo ke spánku

Na plzeňské záchytce skončili včera ve večerních hodinách… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Myslíte si, že Městská policie Plzeň řeší dostatečně problémy s osobami bez přístřeší?

56%
Ano, zlepšení je v centru města.
44%
Ne, je to stále stejné, ne-li horší.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: