Legislativa

Činnost městské policie se řídí zejména těmito zákony:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
Zákon č. 553/ 1991 Sb. O obecní policii
Zákon č. 200/ 1990 Sb. O přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád)
Zákon č. 361/ 2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím
Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (Trestní řád)
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 273/2008 Sb. O Policii České republiky
Zákon č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání
Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici
Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policiePrávní předpisy města Plzně:  http://vyhlasky.plzen.eu/ 21.7.

Žena omdlela a při pádu na zem se se poranila

Ve čtvrtek večer požádal o pomoc strážníky na Slovanech… pokračovat...

 

21.7.

Mezi nepořádkem byly nalezeny injekční jehly

V Plzni proběhl ve čtvrtek další úklid bývalého tábořiště… pokračovat...

 

20.7.

Návštěva letního dětského tábora IZS v Melchiorově Huti

Městská policie Plzeň dorazila za účastníky dětského… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Cítíte se ohroženi osobami bez domova v centru města?

5%
Ano, žebráním.
10%
Ne, jsou to především lidé.
85%
Ano, hygienou a alkoholismem.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: